Phát hiện khoa học mới

đăng 09:36, 15 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 04:52, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Phát hiện khoa học mới

Phát hiện khoa học mới

Nhà khoa học bắt một con cào cào bỏ lên bàn thí nghiệm. Ông hô: "Cào cào, nhảy!" Rồi lấy tay búng con cào cào. 
Tất nhiên là con cào cào nhảy. Kế đến, nhà khoa học lấy kéo cắt hai chân sau con cào cào. Ông lại hô: "Cào cào, nhảy!" 
Tất nhiên là con cào cào không nhảy (vì còn chân đâu mà nhảy!). 
Nhà khoa học à lên một tiếng, rồi ghi vào sổ tay kết luận của mình: Khi ta cắt hai chân sau của con cào cào thì nó sẽ bị... điếc